Договір публічної оферти

Прочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від послуг, або уточнити інформацію, що Вас цікавить за телефоном +38-066-432-06-22 чи написавши електронний лист за адресою: raceproject@ukr.net. У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтеся з усіма умовами оферти і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення.

Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) юридичної особи ГО "Рейс Проджект", названої в подальшому як «Виконавець» на визначених Договором умовах, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця: www.raceproject.com.ua. Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.5. цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

 • 1. Загальні положення

  • 1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.
  • 1.2. Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця і в обов’язковому порядку є доступна для ознайомлення Клієнту до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.
 • 2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі

  • 2.1. «Клієнт» — фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка купує у Виконавця послуги з організації змагань.
  • 2.2. «Сайт Виконавця» — сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям www.raceproject.com.ua.
  • 2.3. Надалі по тексту Договору Клієнт і Виконавця також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».
 • 3. Предмет Договору

  • 3.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем послуг Клієнту, як фізичних так і нематеріальних (наприклад, реєстраційних сертифікатів для участі в спортивних заходах) згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця, на визначених Договором умовах.
 • 4. Порядок укладення Договору

  • 4.1. Договір укладається між Клієнтом і Виконавця у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).
  • 4.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Клієнтом всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору.
  • 4.3. Акцептом умов Договору є здійснення Клієнтом дій, визначених п. 4.4. Договору.
  • 4.4. Клієнт здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на Сайті Виконавця шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій: 1) заповнення Клієнтом спеціалізованої форми Заявки, розміщеної на Сайті Виконавця; 2) здійснення оплати Клієнтом послуг Виконавця за ціною, вказаною на Сайті Виконавця.
  • 4.5. Будь-яка з вказаних у п. 4.4. дій в окремості, яка виконана Клієнтом, свідчить про те, що Клієнт ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.
  • 4.6. Термін акцепту не обмежений.
  • 4.7. Внесення оплати за послугу, є підтвердженням остаточного рішення по її придбанню.
  • 4.8. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє до моменту отримання послуги Клієнтом, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України. Після отримання послуги, взаємовідносини між Клієнтом та Продавцем регулюються чинним законодавством України.
  • 4.9. Укладання Договору означає, що Клієнт: 1) у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами отримання послуг; 2) визнає безумовну професійну придатність Виконавця і правила здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі; 3) приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.
 • 5. Порядок розрахунків

  • 5.1. Послуги надаються Клієнту виключно на попередній платній основі шляхом оплати Клієнтом обраних позицій по цінам, вказаним на Сайті Виконавця.
  • 5.2. Оплата, внесена Клієнтом за послугу, у разі одностороннього припинення договору Клієнтом, або у зв’язку з порушеннями умов даного Договору з боку Клієнта, не повертається.
  • 5.3. Оплата товарів здійснюються шляхом перерахування коштів на банківську картку Виконавця за допомогою системи “LiqPay”.
 • 6. Права та обов’язки Виконавця

  • 6.1. Виконавець зобов’язаний
   • 6.1.1. До надання послуг надати Клієнту цей Договір для ознайомлення шляхом публікації на Сайті Виконавця;
   • 6.1.2. Забезпечити якісне надання послуг Клієнту або його довіреній особі;
   • 6.1.3. Надавати рекомендації при виборі видів послуг у випадках, коли цього вимагає Клієнт;
   • 6.1.4. Попередити про будь-які зміни умов надання послуг, а також регламенту проведення спортивних змагань (у випадку купівлі реєстраційних слотів для участі в цих змаганнях). Виконавець не несе відповідальності за несвоєчасне попередження у випадку, якщо Клієнтом було надано неактуальні контактні дані;
  • 6.2. Виконавець має право
   • 6.2.1. Обмежувати кількість реєстраційних сертифікатів для участі в спортивних заходах;
   • 6.2.2. Відмовити у продажі реєстраційних сертифікатів особам, які не відповідають віковим або іншим критеріям учасників змагань, порушують або порушували принципи проведення заходів “Race Project” в минулому;
   • 6.2.3. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі, в ціни Послуг.
 • 7. Права та обов’язки Клієнта

  • 7.1.Клієнт зобов’язаний
   • 7.1.1. Вносити достовірні реєстраційні дані для реєстраційних сертифікатів на спортивні заходи.
   • 7.1.2. Під час користування послугами сумлінно виконувати рекомендації та поради Виконавця.
  • 7.2.Клієнт має право
   • 7.2.1. Користуватись послугами згідно умов даного Договору;
   • 7.2.2. Вимагати від Виконавця виконання вимог даного Договору;
   • 7.2.3. Обирати із запропонованих Виконавцем послуг додаткові послуги;
   • 7.2.4. Знайомитися з регламентом та умовами проведення спортивних заходів;
   • 7.2.5. Вносити пропозиції щодо покращення роботи Виконавця
   • 7.2.6. Брати участь у заходах Виконавця.
 • 8. Відповідальність сторін

  • 8.1. Виконавець несе відповідальність перед Клієнтом у розмірі документально підтвердженої суми Оплати/Передоплати за неотримані послуги.
  • 8.2. Виконавець не несе відповідальності за збитки Клієнта, що виникли в результаті відмови від останнього отримання послуг, у відповідності з вимогами даного Договору.
  • 8.3. Виконавець несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі та чинному законодавстві України.
  • 8.4. Клієнт несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним у Заяві Клієнта, а також при заповненні форми для оформлення страховки. У випадку якщо Клієнт не вказав, або невірно вказав персональні дані, Виконавець не відповідає за збитки Клієнта, понесені в результаті відмови в поверненні передоплати та наданні послуг та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Клієнта.
  • 8.5. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України, з урахуванням умов Договору.
  • 8.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яким неможливо було запобігти розумними заходами.
  • 8.7. У випадку порушення Клієнтом умов цього Договору Виконавець не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі.
 • 9. Зміни і розірвання Договору

  • 9.1. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на Сайті Виконавець. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
  • 9.2. При внесенні Виконавець у Договір істотних змін, що впливають на можливість використання товарів Клієнтом, Виконавець повідомляє про них Клієнта, шляхом публікації їх на своєму Сайті не менше ніж за добу до вступу змін у силу.
  • 9.3. Договір може бути розірвано у наступних випадках:
   • 9.3.1. При прийняті Клієнтом рішення про відмову від отримання послуг і повідомленні Виконавця про це рішення шляхом письмової заяви.
   • 9.3.2. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.
 • 10. Вирішення суперечок

  • 10.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї зі Сторін до другої.
  • 10.2. Виконавець після отримання від Клієнта претензії, зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів її розглянути та направити Клієнту послуг письмову вмотивовану відповідь.
  • 10.3. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Виконавця.
 • 11. Інші положення

  • 11.1. Клієнт гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
  • 11.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.
  • 11.3. Сторони домовилися, що всі виключні майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, які створені Виконавець та надаються Клієнту в процесі надання послуг, у тому числі передбачені Цивільним Кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні права», Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів (Паризького акту від 24.07.1971, зміненого 02.10.1979), Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 року, а також іншими міжнародними нормативно-правовими актами.
  • 11.4. Сторони зобов’язуються відповідно до вимог Закону забезпечити захист персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року №2297-VI, забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних Клієнта та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.
  • 11.5. Виконавцем за цим договором є: юридична особа ГО "Рейс Проджект", адреса: м. Суми, вул. Кузнечна, 2, 2й поверх, ЄДРПОУ: 14282829. Контактний телефон: +38-066-432-06-22.